Неділя, 21.07.2019, 17:59
Вітаю Вас Гість | RSS

Миргородська ЗОШ І – ІІІ ступенів
№ 9 імені І.А.Зубковського

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 528
Гаряча лінія
Візитка школи
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Перелік додаткових освітніх послуг

 

 

 

1.1. Положення про надання платних  освітніх послуг розроблено відповідно до:
а) частини четвертої статті 61 Закону України «Про освіту»;
б) Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, 
що належать до державної і комунальної форми власності»;
в) Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних 
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
г) спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010     
    № 736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами»; 
д) Наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в
 органах Державної казначейської служби України»
1.2. Положення впроваджується з метою залучення коштів спеціального фонду бюджету для покращення фінансового стану Миргородської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 ім. І.А. Зубковського Миргородської міської ради Полтавської області.
1.3. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства.
1.4. Основними джерелами надходжень спеціального фонду бюджету є: орендна плата, батьківська плата, благодійні внески, надання додаткових
 освітніх послуг.
Додаткові освітні послуги надаються понад обсяги, встановлені навчальними планами, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів 
загального фонду бюджету. 
Метою організації платних послуг – є отримання  понадбюджетного фінансування для розширення освітньої діяльності закладу, збільшення
 спектру освітніх послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки та учні мають бажання займатися цим 
видом навчально-виховної діяльності.
 
 
2. Порядок надання платних послуг

2.1. Порядок надання платних послуг визначається наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів

України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження Порядку надання платних

послуг державними і комунальними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних

послуг переліченими у п.1.1.

2.2. Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 ім. І.А. Зубковського Миргородської міської ради Полтавської області

зобов'язана безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної

платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати (не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання).

2.3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви батьків або осіб, що їх замінюють, що складається замовником
 у довільній формі. 

2.4. Організовані форми роботи з дітьми з надання додаткових платних послуг можуть бути: факультативи з навчальних предметів,

гуртки за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, проведення

для громадян лекцій та консультацій з питань виховання дітей, культури, мистецтва, фізичної культури, краєзнавства тощо.

2.5. Директор школи встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця,

способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

2.6. Директор школи має право:

а) відкривати гуртки, факультативи, зараховувати дітей до них відповідним наказом, згідно з поданими батьками заявами

та укладених трудових договорів з педагогами;

б) закривати гуртки, факультативи відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року, припиненням дії трудових

договорів з педагогами та достроково, за заявами батьків або у випадку припинення фінансування батьками платних освітніх послуг.

2.7. Права та обов’язки вчителя, який надає платні послуги:

Вчитель, який надає платні послуги виконує

 такі посадові обов'язки:

 • суворо виконує Правила та режим внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконує накази і розпорядження адміністрації;
 • проводить заняття на високому професійному рівні, максимально результативно використовуючи час занять;
 • планує роботу гуртка, враховуючи умови всебічного розвитку особистості дитини;
 • несе відповідальність за життя та здоров’я учнів під час виконання своїх службових обов’язків;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • відповідає за правильне ведення обов’язкової документації;
 • виконує  правила техніки безпеки та охорони праці;
 • виконує вимоги виробничої гігієни та пожежної безпеки;
 • додержуються правил педагогічної етики, моралі, поважають гідність учнів;
 • захищає учнів від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства,
 • запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів, іншим шкідливим звичкам.
 • бере участь в організації освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного
 • розвитку дітей, молоді, їхнього повноцінного психічного здоров'я.
 • виявляє причини що спричиняють труднощі в становленні особис­тості дитини.
 • сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, свідомому вибору дітьми, молоддю професій із урахуванням
 • їхніх орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей.
 • настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки,
 • культурно-національних духовних цінностей України, дбайливе ставлення до навколиш­нього середовища.
 • готує вихованців, учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними релігійними групами.

 

Вчитель, який надає платні послуги має право:

 • Брати участь в управлінні школою у порядку, визначеному статутом школи.
 • На захист професійної честі і гідності.
 • Знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати пояснення з їх приводу.
 • Захищати свої інтереси.
 • Підвищувати свою кваліфікацію.
 • Атестуватись на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і отримати її у випадку успішного проходження атестації.
 • Знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцін­ку його діяльності, давати відповідні пояснення.
 • Захищати свої інтереси самостійно і через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування,

         пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

 •    На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виключенням випадків, передбачених законом.
 • Підвищувати свою кваліфікацію.

 

2.8. Права та обов’язки особи відповідальної за надання платних послуг (заступника директора з навчально-виховної роботи):

 Заступник директора школи з навчально-виховної роботи

виконує такі посадові обов’язки:

1.1. Організація навчально-виховного процесу в школі, керівництво і контроль за розвитком цього процесу.

1.2. Методичне керівництво педагогічним колективом.

1.3. Забезпечення режиму дотримання правил і норм з охорони праці в навчально-виховному процесі.

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи виконує такі посадові обов'язки:

1.4. Організовує поточне і перспективне планування діяльності педаго­гічного колективу.

1.5. Координує роботу вчителів та інших педагогічних працівників з використання навчальних планів та програм.

1.6. Організовує і координує розробку необхідної навчально-мето­дичної документації.

1.7. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та ви­ховного процесів і об'єктивністю оцінки

результатів освітньої підготовки учнів, роботою гуртків і факультативів; відвідує уроки та інші види нав­чальних

занять, що проводяться педагогічними працівниками школи, аналізує їх форму та зміст, доводить результати

аналізу до відома педагогів.

1.8. Організовує роботу по підготовці і проведенні екзаменів.

1.9. Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх заміняють) з питань організації

навчально-виховного процесу.

2.10. Надає допомогу  педагогічним працівникам в оволодінні і роз­робці інноваційних програм і технологій.

2.11. Здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів.

2.12. Складає розклад навчальних занять та інших видів освітньої, в тому числі й культурно-розважальної

діяльності, забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, веде журнал обліку

пропущених і замінених уроків.

2.13. Забезпечує своєчасну підготовку встановленої документації, контролює правильне і своєчасне ведення

вчителями класних журналів та журналів груп продовженого дня, іншої документації.

2.14. Бере участь у комп'ютеризації школи, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.

2.15. Контролює дотримання учнями Правил для учнів.

2.16. Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, органі­зовує підвищення кваліфікації і

професійної майстерності, керує роботою методоб'єднань, підвищує свою кваліфікацію.

2.17. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь в роботі педагогічної ради школи.

2.18. Бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних кадрів та інших працівників школи.

2.19. Веде, підписує і передає директору школи табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих

йому вчителів та навчально-допоміжного персоналу.

2.20. Здійснює заходи щодо забезпечення навчальних кабінетів сучас­ним обладнанням, наочними посібниками

і технічними засобами нав­чання, поповнення бібліотеки науково-методичною літературою, худож­ньою, навчальною

літературою, фаховими газетами та журналами.

2.21. Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил з охорони праці.

2.22. Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які

використовуються в навчаль­ному процесі.

2.23. Дозволяє проведення навчального процесу з учнями, вихованцями при наявності обладнання для таких цілей

навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життєдіяльності і прийняті до експлуатації з

укладанням відповідного акту.

2.24. Організовує за участю заступника директора з адміністративно-господарської роботи своєчасне і якісне

проведення паспортизації нав­чальних кабінетів, майстерень, спортзалу, а також підсобних приміщень.

2.25. Складає на підставі отриманих від медичного закладу матеріалів списки осіб, які підлягають періодичному

медичному огляду із зазна­ченням факторів, які викликають необхідність проведення подібних оглядів.

2.26. Організовує розробку і періодичний перегляд (не менше 1 раз на 5 років) інструкцій з охорони праці, а

також розділів вимог безпеки життєдіяльності в методичних рекомендаціях до виконання практичних і лабораторних

робіт у навчальних кабінетах, майстернях тощо.

2.27. Контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів, вихо­ванців, і реєстрацію їх у відповідному журналі,

організовує і контролює виконання вчителем заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання у

навчальному закладі.

2.28. Забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузе­вих нормативних документів з охорони праці у

навчально-виховний процес, контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майс­терень, спортзалу тощо.

2.29. Спільно з заступником директора з виховної роботи визначає методику, порядок навчання правил дорожнього

руху, поведінки на воді і вулиці, пожежної безпеки. Здійснює перевірку зазначених знань учнів, вихованців.

2.30. Один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці, входить

до складу комісії з перевірки знань.

2.31. Проводить спільно з профспілковою організацією контроль за дотриманням правил безпечного користування,

зберігання навчальних приладів та обладнання, хімічних реактивів, наочних посібників, шкільних меблів. Своєчасно

вживає заходи щодо вилучення хімічних реактивів, навчального обладнання, не передбачених типовим переліком, в

тому числі саморобних, встановлених у майстернях, навчальних та інших приміщень без відповідного акту-дозволу,

зупиняє навчальний процес в приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров'я

працівників і учнів умови.

2.32. Проводить розслідування, виявляє обставини нещасних ви­падків, що сталися з працівниками, учнями, вихованцями.

Вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

2.33. Бере участь у розробленні матеріалу з охорони праці у колектив­ному договорі (угоді). Забезпечує розробку

інструкцій з охорони праці для професій і видів робіт з підвищеною небезпечністю.

2.34. Контролює дотримання працівниками посадових інструкцій.

2.35. Бере участь в організації та проведенні адмінстративно-громадського контролю за станом охорони праці.

2.36. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громад­ських місцях, які відповідають суспільному

статусу педагога.

2.37. Надає допомогу учнівським колективам у проведенні оздоров­чих, культурно-освітніх та інших заходів.

Заступник директора з навчально-виховної роботи має права в межах своєї компетентності:

1.1. Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями (вихованцями) школи (без права

входити в клас після початку заняття без термінової потреби і робити зауваження вчителеві під час заняття).

1.2. Давати обов'язкові для виконання розпорядження безпосередньо підпорядкованим працівникам.

1.3. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців) за вчинки, які дезорганізують

навчально-виховний процес, у порядку, визначеному Статутом школи та Правилами про заохочення та покарання.

1.4. Вносити в разі потреби тимчасові зміни в розклад занять, відмі­няти заняття, тимчасово об'єднувати групи і

класи для проведення спільних занять.

1.5. На захист професійної честі і гідності.

1.6. Знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

1.7. Захищати свої інтереси самостійно і через посередників, в тому числі адвокатів, у випадку дисциплінарного

розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.

1.8. На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виклю­ченням випадків, передбачених законом.

1.9. Підвищувати свою кваліфікацію.

1.10. Атестуватись на добровільній основі на відповідну кваліфі­каційну категорію і одержувати її у випадку

успішного проходження атестації.

 

3. Порядок визначення вартості платних послуг.
3.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни. Директор не пізніше ніж за 30 
календарних днів до початку їх надання подає до  бухгалтерії первинні данні для розрахунку вартості послуг. 
Бухгалтерія протягом 10 календарних днів проводить розрахунок вартості послуги.
На кожну платну освітню послугу складається калькуляція, що підписується головним бухгалтером  та 
затверджується директором школи. 
3.2. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов'язаних з наданням послуги. При визначенні 
витрат необхідно керуватись нормативними документами, переліченими у п.1.1. та чинними нормативно-правовими
 актами України. Навчальний заклад може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги.
 Замовник має право здійснювати оплату послуги частинами.
3.3. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, 
пов'язаних з її наданням. 
Складовими вартості витрат є:
3.3.1. Витрати на заробітну плату. 
До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри 
посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та 
інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами. 
а) Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на заробітну плату учительського складу, інших педагогічних, 
адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників.
Оплата праці відповідальним за організацію платних послуг враховується у розмірі 12% від загальної заробітної плати
 педпрацівників, які надають платні освітні послуги. 
б) Кількість ставок педагогічних працівників, які залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається 
відповідно до чинних нормативно-правових актів, затверджених норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної 
роботи (у тому числі при індивідуальній формі навчання), за винятком годин, відведених для самостійної роботи.
в) Кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, 
визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання 
платних освітніх послуг замовникам. Для цього використовуються затверджені у встановленому порядку штатні розписи. 
3.3.2. Нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску.
3.3.3. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій.
До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг належать:
а) витрати на комунальні послуги та енергоносії враховуються у розмірі 7 відсотків в межах вартості платної 
освітньої послуги. 
б) канцелярські витрати, придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, 
витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки поточний ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування 
основних фондів, витрати на проведення санітарно-гігієнічних та охоронних заходів і т.п. 
Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються навчальними закладами для надання платних 
освітніх послуг, включають оплату виконання обов'язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками навчальних
 закладів і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій.
Оплата послуг зв’язку та господарські витрати враховуються в розмірі 20% в межах вартості платної освітньої послуги. 
Сума безпосередніх витрат та оплата послуг інших організацій враховуються у розмірі до 27 відсотків в межах вартості 
платної освітньої послуги.
3.3.4. Індексація заробітної плати, інші витрати проводяться відповідно до чинного законодавства.
 
4. Планування та використання коштів
від надання платних послуг
4.1. До коштів спеціального фонду бюджету належать кошти, отримані від надання платних послуг у сфері освіти,
догляду та відпочинку дітей, добровільні внески. 
4.2. Планування доходів, що буде одержано від надання платних послуг, проводиться за кожним видом послуг відповідно
 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".
4.3. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду бюджету в 
порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 № 758 «Про затвердження порядку 
відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» з дотриманням 
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою 
Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637. 
4.4. Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального 
закладу з урахуванням вимог законодавства.
4.5. Матеріальні цінності, майно навчального закладу, придбане або створене за рахунок коштів, 
отриманих від платних освітніх послуг, належить навчальному закладу на правах, визначених чинним законодавством, 
та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.
 
5. Облік операцій з надання платних послуг
5.1. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку,
 встановленому чинним законодавством.
 
 
6. Заключні положення
6.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг несе директор школи.
6.2. Відповідальність обґрунтованість розмірів плати за послуги несе головний бухгалтер школи. 
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Гаряча лінія
МиргМіськрада
Відділ освіти
ПОІППО
Osvita